24.02.2024
ANA SAYFA HAKKIMIZDA RESİM GALERİ LİNKLER İLETİŞİM ÜYELER
 
     
 
 

Konular
   Tarihçe
   Efeler
   Ödemiş Mahalleri ve Muhtarları
   Turistik Yerler
   Ödemiş Yemekleri
   Ekonomi
   Ödemişli Sporcular
   Siyaset-Politika
   Etkinliklerimiz
   Ödemişli Akademisyenler
   Ödemişli Siyasetçiler
   Ödemişli Sanatçılar
   Ödemişli Askerler
   Ödemişli Diplomatlar
   Ödemişli Gazeteciler
   Ödemişli İş İnsanları
   Kaybettiklerimiz vefat eden Ödemişliler
   Ödemiş Ürünleri
   Ödemişli Hukukçular
   ÖDEMİŞLİ KİŞİLER VE ANILARI
   ÖDEMİŞLİ ZANATKARLAR
   ÖDEMİŞLİ GAZILERİMİZ
   ÖDEMİŞLİ ŞEHİTLERİMİZ
   ödemişli egitimciler
   ÖDEMİŞTE KAYMAKAMLIK YAPANLAR
   Ödemişli TV Program yapımcıları
   Arşiv

Üye Girişi
E-Mail :

Şifre :

Şifremi Unuttum Yeni Üye

Hesabım


Yazarlar

Reklamlar


KAFKAS SÜRGÜNÜ SONRASI ÇERKESLERĠN ĠSKAN
HABERİ PAYLAŞ : Google'da PaylaşKAFKAS SÜRGÜNÜ SONRASI ÇERKESLERĠN ĠSKAN EDĠLDĠĞĠ ÖDEMĠġ ERTUĞRUL
(ĠHSANĠYE) KÖYÜ 1321 (1905) YILI SON OSMANLI NÜFUS TAHRĠRĠ (SAYIM-YAZIM)
Necat ÇETĠN*- Melih TĠNAL**
Özet
Kafkasya bölgesinin Ruslar tarafından iĢgal edilmesinden sonra bölgedeki Çerkesler 1864 yılından
sonra sürgüne gönderilmiĢtir. Kafkasya'dan sürgün edilenlerin bir bölümü 1879 yılında Aydın
Vilâyeti Ġzmir sancağının Bayındır ve ÖdemiĢ Kazasına iskân edilmiĢ ve ÖdemiĢ'te iki köy
kurulmuĢtur. Bunlardan birisi Hacı Ġlyas (Burhaniye-ĠlkkurĢun) diğeri ise Ertuğrul (Ġhsaniye)
köyüdür. Köyün kuruluĢ tarihi kesin olarak belli olmamakla beraber 1879-80 yıllarda olduğu tahmin
edilmektedir. Çerkeslerin Adıge - ġapsıg kolundan olanlar Çerkesiztan Soçi bölgesinden geldiklerini
ifade etmektedirler. Son Osmanlı nüfus tahriri (sayım-yazım) 1316 yılında yayınlanan Sicil-i Nüfus
Nizamnamesine göre 1320-1322 (1904-1906) yılları arasında yapılmıĢtır. ÖdemiĢ kazası ve köylerinde
de son nüfus tahriri 1320 ve 1321 yıllarında yapılmıĢtır. Bu tahririn en önemli özelliği bugünkü nüfus
belgelerimize dayanaklık yapmasıdır. Ertuğrul (Ġhsaniye) Köyünde nüfus tahriri 27.5.1321 tarihinde
baĢlamıĢ, 28.5.1321 tarihinde bitirilmiĢtir. Tahrirde kullanılan Osmanlıca yazılı orijinal tahrir defteri
bugün Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğüne alınmıĢtır. Defterin Latin harflerine çevrilmiĢ
olanı ÖdemiĢ Ġlçe Nüfus Müdürlüğü arĢivinde bulunmaktadır. Yapılan tahrirde köyde toplam 89 nüfus
hanesinde 230'u erkek 205'î kadın olmak üzere toplam 435 kiĢi tespit edilmiĢtir.50'si hane reisi olmak
üzere 91 kiĢinin doğum yeri Çerkestan'dır. 319 kiĢi ise Ertuğrul köyü doğumludur. Hane reislerinde en
yaĢlısı 28. hane reisi Çerkestan 1234 (1818 ) doğumlu "Lut oğlu "Bosnalı PiĢmav" dır. Tahrirde 87
yaĢındadır. Hane bugün OKAN soyadını kullanmaktadır. Hane reislerinin ortalama yaĢı 46.5'dir. Hane
halkı en kalabalık hane:52 hane reisi "KütakaĢ oğlu Ġbrahim"in olduğu hane olup tahrirde 7 erkek 4
kadın olmak üzere toplam 11 kiĢi bulunmaktadır. Hane halkı bu CEYHAN soyadını kullanmaktadır.
Tahriri yapılan hanelerden 16'sı kapalı kayıt konumundadır. Tahriri yapılan kiĢi adlarının bazıları
Kafkasya'da kullanılan isimlerden oluĢmaktadır., Erkek isimlerinden: Tekri, -NakoĢe, HamuĢ-Suret,
ZikoĢ Elhas, HatuĢ, Kavet, Nagay, KumeĢ, PiĢmav, Zorum, Malyanik, GüĢan, ġaĢ, Fergunay, Hakuk,
Honat, ZeçuĢ, Tekris,Kütekaç, Kanset, Haçoh, Hilevis, Ġdik, GüĢaguĢ, kadın isimlerinden : Firika,
DdegeguĢ, Pake, EĢhane, KiĢe, Memaku , KuĢef, Hadihas, Birita, Gulam, KuĢekiĢ, Horas, Mihraf,
Güyin, Ezhan, Kavas, KuĢekiĢ, KaleguvaĢ, Sefire, Nago, ZekuĢ, Nahgus, Zimbe, DegergümüĢ,
NaĢkun'u örnek verebiliriz. Bu isimler bu gün kiĢi adı olarak kullanılmamaktadır.
Anahtar kelimeler: Kafkasya, Çerkestan, Ertuğrul, Ġhsaniye, Ġskan, Göç
_________
*AraĢtırmacı-Uzman öğretmen Torbalı - Ġzmir (ncetin1963@gmail.com)
**Doç.Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Buca Ġzmir
Osmanlı Devleti’nde nüfus sayımı: Osmanlı Devleti nüfus sayımına büyük önem vermiĢ ve
bunu asırlarca toprak yazımı dolayısıyla yapmıĢtır.1 Osmanlı Devleti fethettiği toprakların tescil,
mülkiyet ve tasarruf sistemini belirlemek ve vergi miktarlarını tayin ve tespit etmek amacıyla tahrir
olarak adlandırılan bu sayımları yapmıĢtır. Ġdarî, malî ve askerî gerekçelerin zorunlu kıldığı2
tahrirlerin
otuz senede bir yapılması kanunla sabitti. Bununla beraber bazen bu süre uzadığı gibi, cülus, bir
bölgede toprağa tasarruf edenler arasındaki anlaĢmazlıklar, halkın vergilerin adaletsizliğinden fazlaca
Ģikâyet etmeleri, göçler ve salgın hastalıklardan dolayı kısa bir zamanda meydana gelen büyük nüfus
değiĢiklikleri gibi sebeplerden dolayı bu süre kısalır, tahrirler yeniden yapılırdı.3
Osmanlı Devleti’nin
kuruluĢundan itibaren “memleket tahriri” adı altında yapılan bu yazım ve sayımların temel amacı asker
ve vergi toplamaktı.4 Bu tahrirlerin baĢlayıĢ ve bitiĢ tarihlerine iliĢkin farklı saptamalar bulunmaktadır.
Ebül’ula Mardin’e göre ilk tahrir Sultan Orhan (1326-1389) dönemine aittir. Ö.Lütfi Barkan’a göre
ise, ilk tahrir Sultan Murat döneminde (1360-1389) yapılmıĢtır. Son tahrir ise Netayic’ül Vukuat
müellifi Mustafa PaĢa’ya göre II.Selim (1566-1574) devrinde yapılmıĢtır. Barkan’a göre ise son tahrir
III. Murat (1574-1595) devrinde yapılmıĢtır. Hammer ise, III. Murat devrinden sonra da tahrir
yapıldığını belirtmiĢtir.5

Tahrirler sonucunda tutulan defterler, asker alımında ve vergilendirmede baĢvurulan ana
kaynak olmaları nedeniyle büyük bir titizlikle saklanmıĢtır. Ancak devletin yükselme döneminde
düzenli bir Ģekilde yapılan bu tahrirler, duraklama döneminde aksamaya baĢlamıĢtır.6
Bu dönemde
devlet kurumları asli vazifelerini yerine getiremeyecek bir duruma gelmiĢ ve bunun neticesinde de
“Tahrirler” yapılamaz bir hal almıĢtır.
1826 yılında kaldırılan Yeniçeri Ocağı’nın yerine kurulan“Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye”
ordusunun giderlerinin ne ölçüde karĢılanabileceği ve asker potansiyelinin ne olduğu sorunu gündeme
gelmiĢtir. Bu soruların yanıtlarını bulabilme amacıyla bir meclis oluĢturulmuĢ ve bu meclis ülke
çapında bir nüfus sayımı yapılmasını kararlaĢtırmıĢtır. Ġlk nüfus sayımına Ġstanbul’da baĢlanmıĢ ancak
1828-1829 Osmanlı-Rus savaĢı münasebetiyle ara verilmek zorunda kalınmıĢtır. II. Mahmut Osmanlı-
Rus savaĢının bitiminden hemen sonra Anadolu ve Rumeli’de nüfus sayımına baĢlanmasına karar
vermiĢtir.7
1831 yılında tamamlanabilen nüfus sayımları ile ilgili olarak toplanan meclis öncelikle
sayımların kimler tarafından yapılması gerektiğine karar vermiĢ ve uyulacak nizamnameyi
hazırlamıĢtır.8
1831 nüfus sayımını bütün sayımlardan ayıran en önemli özelliği, bu sayımın ilk genel sayım
olmasıdır.9 Ayrıca Rumeli ve Anadolu’da yapılmıĢ olan bu ve bundan sonraki genel sayımların tam
neticeleri hiçbir zaman neĢredilememiĢ olduğuna göre, 1831 nüfus sayımı neticeleri ilk defa olarak
kamuoyuna sunulan sayım olması bakımından da büyük önem taĢımaktadır.10
Sayım sonuçlarının değerlendirilmesi ve bundan böyle nüfus iĢleriyle uğraĢılması içim Ceridei
Nüfus Nezareti kurulmuĢtur.11
Sayımda ilk esas olarak din ayrımı göz önüne alınmıĢtır. Bütün

1 Enver Ziya Karal, Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Nüfus Sayımı 1831, Ankara 1943, s.6.
2 Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Tarih Sözlüğü, Paradigma Yayınları, Ġstanbul 2011, s. 659.
3 Midhat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lûgatı, Ġstanbul 1986, s. 326-327.
4 Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Ankara 1997,, s.44.
5 Karal, a.g.e., s.7.
6 Halime Doğru, “Osmanlı Devletinde Toprak Yazımından Nüfus Sayımına Geçiş ve Bir Nüfus Yoklama Defteri
Örneği”, Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, c.1, Sayı:2, EskiĢehir 1989, s.238-241.
7 Mahir Aydın, “Sultan II. Mahmut Döneminde Yapılan Nüfus Tahrirleri”, Sultan II. Mahmut Reformları
Semineri 28-30 Haziran 1989, Ġstanbul 1990, s.81.
8 Çadırcı, a.g.e., s. 45.
9 Kemal H. Karpat, Osmanlı Nüfusu 1830-1914, TimaĢ Yayınları, Ġstanbul 2010, s. 62.
10 Karal, a.g.e., s.13.
11 Çadırcı, a.g.e., s. 45; Karpat, a.g.e., s. 91.
sancak, kaza ve nahiyelerde sadece erkek nüfus sayılmıĢ12, nüfus müslim ve gayr-ı müslim olmak
üzere iki ana gruba ayrılmıĢtır. Müslüman nüfus kendi içinde yaĢ durumuna göre ayrılmıĢtır. Gayr-ı
müslimler ise gelir düzeylerine göre âlâ, evsâd ve edna olarak ayrılmıĢtır.13
Müslüman bölgelerinde
muhtar bulunan yerlerde muhtarlar, muhtar bulunmayan yerlerde ise imamlar ve ihtiyar meclisleri,
gayr-ı müslimlerin bulunduğu bölgelerde ise papazlar ve kocabaĢılar muhbir olarak
görevlendirilmiĢlerdir. Bu yolla tutulan nüfus defterleri Ġstanbul’a gönderilmiĢtir. 14

Sayım sonucu hazırlanan icmal defterine göre Anadolu’da; 1.988.027 Ġslam, 366.625 Reaya,
7.143 Kıpti, 5.338 Yahudi, 16.743 ermeni olmak üzere toplam 2.383.876, Rumeli’de ise toplam
1.369.766 erkek nüfus tespit edilmiĢtir.
15
Osmanlı Devleti’nde 1831 nüfus sayımından sonra baĢka nüfus sayımları da yapılmıĢtır.
1844’te ordunun yeniden düzenlenmesi amacıyla nüfus sayımı yapılmıĢtır.16 1847’de ilk devlet
salnamesi çıkmıĢ, 1864’te vilayet salnameleri yayınlanmaya baĢlanmıĢtır. Bilindiği üzere salnameler
nüfusla ilgili önemli bilgiler içermektedir. Bu açıdan salnameler Osmanlı nüfus araĢtırmalarında
büyük önem arz etmektedir. 1852’de Rumeli’de, 1856’da Anadolu’da ve Suriye’de sayımlar
yapılmıĢtır.17 1890 yılında yapılan sayımda kadınların da sayıldığını ve ilk kez düzenli bir nüfus kayıt
sisteminin kurulduğunu görmekteyiz. Osmanlı Devleti’nde son nüfus sayımına ise 1316 yılında
yayınlanan nizamnameye18 göre 1903’de baĢlanmıĢ bu da ancak 1907’de tamamlanabilmiĢtir.

Ertuğrul(Ġhasniye ) Köyünün kuruluĢu: 1864 yılında Kafkasya'dan sürgün edilen
Çerkeslerin kurduğu köylerden birisi ÖdemiĢ Ertuğrul köyüdür. Köyün ilk iskanda adı Ġhsaniye'dir.
Belgelere göre toplam 60 nüfus hanesi buraya iskan edilmiĢ19, ancak kendilerine verilen araziler
yetersiz kalmıĢtır20. Çerkesler anlatımlara göre Kafkasya'nın Soçi bölgesinden 1879 yılında21 bölgeye
gelmiĢlerdir22
. Aynı dönemde Bayındır ArıkbaĢı23, Buruncuk, ÖdemiĢ ĠlkkurĢun(Burhaniye)24
köylerine de Çerkesler iskan edilmiĢtir. Köy R. 1307/M.1891 Tarihli Aydın Vilayet Salnamesi’ne göre
71 hane ve 290 nüfusa sahiptir25
.
Ertuğrul köyü 1321 nüfus esas defterinin incelenmesi: Tahrirde kullanılan Osmanlıca yazılı
orijinal tahrir defteri bugün Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğüne alınmıĢtır. Defterin Latin
harflerine çevrilmiĢ olanı ÖdemiĢ Ġlçe Nüfus Müdürlüğü arĢivinde bulunmaktadır. Ertuğrul köyünde
son Osmanlı nüfus tahriri (sayım, yazım) 27/28 Mayıs R.1321/1905 M. tarihinde yapılmıĢtır. Köyde

12 Karpat, a.g.e., s. 67.
13 Tacettin AkkuĢ, Tanzimat Başlarında Balıkesir Kazası (1840-1845), Balıkesir 2001, s. 14.
14 M. Esat Sarıcaoğlu, Milli Tarih Açısından Osmanlı Devleti’nde Merkez TaĢra ĠliĢkileri, Ankara 2001, s. 64.
15 Nuri Akbayar, “Tanzimat’tan Sonra Osmanlı Devlet’i Nüfusu“, Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye
Ansiklopedisi, c. 5, s.1239.
16 Akbayar, a.g.m., s.1239.
17 Karal, a.g.e., s.10.
18 Nüfus Sicil Nizamnamesi, Dersaadet, 1316.
19 BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi(BOA),BEO-2707-202962, tarih: 22/N/1323.
20 BOA, DH.MKT.1797-23, Tarih:22/Ca/1308
21 BOA,DH.MKT.1458-66, Tarih:10/S/1295
22 Köy imamı ile yapılan görüĢme.
23 Necat Çetin, "Kafkas Adıgey Çerkeslerinin Ġskân Edildiği Bayındır-ArıkbaĢı Köyü 1904 Yılı Son Osmanlı
Nüfus Sayımı ve Sonuçları", 1864 Kafkas Tehciri Kafkasya’da Rus Kolonizasyonu, Savaş ve Sürgün. (Ed.
Mehmet Hacısalihoğlu). Ġstanbul: Balkar-Ircica, 2014, ss. 641-684
24 Necat Çetin, ÖdemiĢ ĠlkkurĢun (Hacıilyas-Burhaniye) köyü’nde 1320 (m.1904) yılı nüfus sayımı, Atatütk
Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, (2012), ss.405-424)
(http://e-dergi.atauni.edu.tr/atauniad/article/view/1025008237/1025007031)
25 Aysun Sarıbey Haykıran, "Aydın vilayet salnameleri’nde Birgi", Tarih Okulu Dergisi (TOD), Haziran 2014,
Yıl 7, Sayı XVIII, ss. 473-501.
89 nüfus hanesine 230 erkek 205 kadın olmak üzere toplam 435 kiĢinin tahriri yapılmıĢtır. Tahrirdeki
kiĢilerin 91'i Çerkestan26, 319'u Ertuğrul köyü doğumludur.
Doğum yerleri
Çerkestan
Ertup,ğrul
Seyerkli
Falaka27
Buruncuk
Adagüme28
Kurucuova
Medekse29
ArıkbaĢı
ÖdemiĢ
AlaĢehir
Bezdegüme30
Ortaköy
Bayındır
91 319 1 3 1 3 1 1 6 2 1 3 1 1
Hane reislerinde en yaĢlısı 28. hane reisi Çerkestan 1234 (1818 ) doğumlu "Lut oğlu "Bosnalı PiĢmav"
dır. Tahrirde 87 yaĢındadır. Hane bugün OKAN soyadını kullanmaktadır. Hane reislerinin ortalama
yaĢı 46.5'dir. Hane halkı en kalabalık hane:52 hane reisi "KütakaĢ oğlu Ġbrahim"in olduğu hane olup
tahrirde 7 erkek 4 kadın olmak üzere toplam 11 kiĢi bulunmaktadır. Hane halkı bu CEYHAN soyadını
kullanmaktadır. Tahriri yapılan hanelerden 16'sı kapalı kayıt konumundadır. Tahriri yapılan kiĢi
adlarının bazıları Kafkasya'da kullanılan isimlerden oluĢmaktadır., Erkek isimlerinden: Tekri, -
NakoĢe, HamuĢ-Suret, ZikoĢ Elhas, HatuĢ, Kavet, Nagay, KumeĢ, PiĢmav, Zorum, Malyanik, GüĢan,
ġaĢ, Fergunay, Hakuk, Honat, ZeçuĢ, Tekris,Kütekaç, Kanset, Haçoh, Hilevis, Ġdik, GüĢaguĢ, kadın
isimlerinden : Firika, DdegeguĢ, Pake, EĢhane, KiĢe, Memaku , KuĢef, Hadihas, Birita, Gulam,
KuĢekiĢ, Horas, Mihraf, Güyin, Ezhan, Kavas, KuĢekiĢ, KaleguvaĢ, Sefire, Nago, ZekuĢ, Nahgus,
Zimbe, DegergümüĢ, NaĢkun'u örnek verebiliriz. Bu isimler bu gün kiĢi adı olarak
kullanılmamaktadır.
ERTUĞRUL KÖYÜ NÜFUS ESAS DEFTERĠ ÖZETĠ
H
31 Ġsim Baba adı Anne adı D. Yeri
D.
Tarihi
Top.
Erkek
Kadın
1
32 Hasan33 Mustafa Hateme Çerkestan 1249 9 3 6
2 Zurum oğlu Ali34 Zurum Emine Çerkestan 1239 8 4 4
3 Halil oğlu Ahmet35 Halil Hanife Falaka 1292 6 4 2
4 Ġslam Geri Oğlu Hüseyin36 Ġslam Geri Hasbiye Çerkestan 1264 7 4 3

26 Çerkesistan yerine Çerkestan yazılmıĢtır. Halbu ki diğer Çerkeslerin iskan edildiği birimlerde doğum yeri
Kafkasya yazmaktadır.
27 Bayındır Zeytinova.
28 ÖdemiĢ Konaklı.
29 ÖdemiĢ Ortaköy.
30 ÖdemiĢ Yolüstü
31 H.:Hane numarası. Bu günkü aile sıra numarası karĢılığıdır.
32 Tahrir tarihi: 27/5/1321.
33 BĠÇER
34 YĠĞĠT
35 ġENGÜL
36 ĠLSAN
5 Mehmet oğlu Ġshak37 Hatuk Firika Çerkestan 1286
5
4
1
6 Mehmet oğlu Ġbrahim38 Hatuk Birita Ertuğrul 1298
4
3
1
7 Hacı Sak oğlu HamuĢ39 Hasan
Havva Çerkestan 1274
5
3
2
8 ZikoĢ40 Hüseyin Emine Çerkestan 1269
1
-
1
9 Zekeriya oğlu Ġsmail41 Zekeriya AyĢe Çerkestan 1259
7
4
3
10 Zekeriya oğlu Hicret42 Zekeriya AyĢe Çerkestan 1269
1
1
-
11 Hatmu oğlu Ġbrahim43 Hatmu Hanife Ertuğrul 1270
5
3
2
12 Abdullah oğlu Osman44 Abdullah Havva Çerkestan 1249
3
1
2
13 HatuĢ oğlu Hasan45 HatuĢ Azize Çerkestan 1249
8
4
4
14 HatuĢ oğlu Elhas46 HatuĢ Azize Çerkestan 1264
7
3
4
15 HatuĢ oğlu Mustafa47 HatuĢ Azize Çerkestan 1264 10
7
3
16 Nizam oğlu HamuĢ48 Kavet Memaku Çerkestan 1272
6
3
3
17 Ġmamoğlu Ġbrahim49 Ġslam Hanife Çerkestan 1247
1
1
-
18 Bayram oğlu Mehmet50 Bayram Fatma Ertuğrul 1252
5
2
3
19 Bayram oğlu Ġbrahim51 Bayram Fatma Ertuğrul
-
5
2
3
20 Bekir52 Ġslam AyĢe Çerkestan 1272
8
5
3
21 Ġslam oğ
lu Ġdris53 Bayram Pake Ertuğrul 1295
2
1
1
22 Mehmet oğlu Mustafa54 Mehmet ġerife Çerkestan 1269
9
3
6
23 Ġshak oğlu Ömer55 Ġshak Hanife Çerkestan 1264
5
3
2
24 Ġshak oğlu Hasan56 Ömer Gulam Ertuğrul 1302
5
1
4
25 Ömer57 Hasan Kagu Çerkestan 1247
3
1
2
26 Abdullah oğlu Ġshak58 Ġsmail Hatice Çerkestan 1282 10
5
5
27 Abdullah oğlu Bayram59 Abdullah Emine Çerkestan 1247
6
4
2
28 Bosnalıoğlu PiĢmav60 Lut Fatma Çerkestan 1234
7
6
1
29 Bosnalıoğlu Ġdris61 PiĢnav Guyin Ertuğrul 1299
2
1
1

37 ACUN
38 ÖZGÜN
39 ġAHĠN
40 ĠLKHAN
41 ĠLKBAY
42 Hane konumu: Kapalı kayıt
43 ARLI
44 ARSAN
45 TIRPAN
46 VURGUN
47 ARSLAN
48 NĠZAM
49 Hane konumu: Kapalı kayıt
50 BARAN
51 ÖZEN
52 SEZGĠN
53 Hane konumu: Kapalı kayıt
54 DUMAN
55
AVCI
56 ÖZGÜN
57 ÜRE
58 SEVÜK
59 YAġAR
60 OKAN
61 TOYKAR
30 Zorum oğlu Ġbrahim62 Zorum Hanife Çerkestan 1249
5
3
2
31 Mahmut Bey oğlu Mahmut63 Mahmut Dudu Ertuğrul 1294
4
2
2
32 Çiftçi Ġshak64 Nogay Fatma Çerkestan 1276
6
4
2
33 Musa oğlu Bekir65 Musa Betas Çerkestan 1254 10
7
3
34 Çomakoğlu
Hasan66 Süleyman Hamide Ertuğrul 1285
6
3
3
35 Mahyanik67 Hapuk Emine Çerkestan 1247
2
1
1
36 Osman Bey eĢi GüĢan68 Ġbrahim Fatma Çerkestan 1270
1
-
1
37 Ahmet oğlu Mehmet69 ġaĢ KuĢekiĢ Ertuğrul 1280
7
3
4
38 Ġbrahim oğlu ġerif70 Ġbrahim ġerife Ertuğrul 1239
2
1
1
39 Ġbrahim oğlu Mehmet71 ġerif Hanife Ertuğru
l 1274
2
1
1
40 Aziz oğlu Tahir72 Aziz KaleguvanĢ Ertuğrul 1291
7
2
5
41 Mustafa oğlu Yusuf73 Mustafa AyĢe Çerkestan 1272
8
6
2
42 Nogay oğlu Ali74 Nogay AyĢe Çerkestan 1267
6
2
4
43 Salih oğlu Hasan75 Salih Fatma Çerkestan 1299
2
1
1
45 Hacı Ali oğlu Ġdris76 Ali Nago Çerkestan 1296
6
2
4
46 Hakuk oğlu Osman77 Hakuk ġerife Çerkestan 1274
7
5
2
47 Hafız oğlu Mustafa78 Osman Hançuk Ertuğrul 1302
3
2
1
48 Honat oğlu Hasan79 Honat Fatma Ertuğrul 1286
4
3
1
49 Koca Hasan80 Nasuh Havva Çerkestan 1241
2
1
1
50 ZoçuĢ oğlu Hacı Ġbrahim81 ZoçuĢ AyĢe Çerkestan 1270
8
5
3
51 Yakup82 Tekris Nahgus Ertuğrul 1300
2
1
1
52 KütakaĢ oğlu Ġbrahim83 KütakaĢ Hanife Çerkestan 1268 11
7
4
53 Kanset oğlu Ömer84 Mehmet Bayram Han Ertuğrul 1299
6
3
3
54 Sarı Mehmet oğlu Ġdris85 Mehme
t Sakine Ertuğrul 1300
3
1
2
55 Hoçak oğlu Ahmet86 Haçoh Hanife Ertuğrul 1290
4
2
2

62 SEVGĠ
63 UYGUN
64 ÇĠFTÇĠ
65 ÖZCAN
66 ERSÖZ
67 Hane konumu: Kapalı kayıt
68 Hane konumu: Kapalı kayıt
69 KAYA
70 Hane konumu: Kapalı kayıt
71 Hane konumu: Kapalı kayıt
72 Hane konumu: Kapalı kayıt
73 ÇOBANOĞLU
74 NAZL
I
75 GÜLER
76 EREN
77 TOSUN
78 ġĠMġEK
79 DAĞDELEN
80 Hane konumu: Kapalı kayıt
81 NAZĠLLĠ
82 TAMKAN
83 CEYHAN
84 SARIERGĠN
85 KANSUK
86 ÇETĠN
56 Hacı Mehmet87 Hakus Gaye Ertuğrul 1254 6 3 3
57 Hilevis oğlu Ġshak88 Hilevis DeğergümüĢ Ertuğrul 1295 3 1 2
58 Ġdik oğlu Ġslam Geri89 Ġdik Fatma Ertuğrul 1270 2 1 1
59 Ġsmail oğlu Hasan eĢi GüyaguĢ90 Abdullah Emine Çerkestan 1254 2 - 2
60 Ġsmail oğlu Murat91 Hacı Ayıf ġerife Ertuğrul 1296 4 4 -
61 Hatu oğlu Nethir92 Hatu Emine Çerkestan 1254 5 3 2
62 Hatuh oğlu Mahmut93 Nehir Havva Ertuğrul 1292 6 2 4
63 Hatuh oğlu Mehmet
94 Nehir Havva Ertuğrul 1296 4 3 1
64 Ġsmail oğlu Ġlyas95 Ġsmail HunaĢ Çerkestan 1264 6 3 3
65 Ġsmail oğlu Osman96 Ġsmail HunaĢ Çerkestan 1268 5 2 3
66 Ramazan oğlu Hasan97 Ramazan Emine Çerkestan 1273 7 3 4
6798 ġerif99 Hasan Havva Çerkestan 1252 6 3 3
68 Naço oğlu Hasan100 Naço Havva Çerkestan 1267 5 2 3
69 Naço oğlu Zekeriya101 Naço Havva Çerkestan 1272 4 3 1
70 Ġsmail oğlu Ġbrahim102 Ġsmail Salis Ertuğrul 1260 6 3 3
71 Hayta Ahmet103 Ġbrahim ZukaĢ Çerkestan 1273 8 4 4
72 Hatuh oğlu Ali104 Hatuh Zekin Çerkestan 1286 7 1 6
73 Hatuh oğlu Sait105 Hatuh KuĢekiĢ Çerkestan 1287 5 3 2
74 Zebin oğlu Mehmet106 Zehin Havva Çerkestan 1264 3 1 2
75 Mustafa oğlu Yahya107 Bekir Hanife Çerkestan 1286 5 3 2
76 Hacı Cemal108 Ġsmail ġerife Çerkestan 1260 3 2 1
77 Mustafa oğlu Ġbrahim KohaĢ Nago Ertuğrul 1300 2 1 1
78 Vakkunoğlu Mehmet Abdullah KüĢkan Ertuğrul 1271 2 1 1
79 Hasan oğlu Mehmet Ġbrahim Hasan Havva Ertuğrul 1297 6 4 2
80 Ömer Hay Hatice AlaĢehir 1292 4 1 3
81 Hasan oğlu Salih Hasan Hatice Ertuğrul 1299 5 2 3
82 Çerkes Ömer Abdullah Havva Çerkestan 1272 6 2 4

87 UYSAL
88 TANRIKULU
89 BAYRAL
90 Hane konumu: Kapalı kayıt
91 ONGUN
92 YILDIZ
93 ATAN
94 ÖRSEL
95 DEMĠR
96 KILIÇ
97 RAMAZAN / AKBAġ
98 Tahrir tarihi: 28/5/1321.
99 YILMAZ
100 KARABULUT
101 UYAR
102 CEYLAN
103 URGAN
104 Hane konumu: Kapalı kayıt
105 SÖNMEZ
106 YARAR
107 Hane konumu: Kapalı kayıt
108 KAYMAN
83 Habek oğlu Salih Habek Taçban ArıkbaĢı 1290 5 3 2
84 Türcüman oğlu Hacı Mehmet Mustafa Fatma Ortaköy 1287 3 1 2
85 Koca Tahir Hapade BaguĢ Ertuğrul 1240 1 1 -
86 Koca Mehmet Abdullah Havva Ertuğrul 1240 1 1 -
87 Çerkes Yusuf Eyyüp Emine Çerkestan 1284 6 5 1
88 Celalettin Ali Rıza AyĢe Bayındır 1293 1 1 -
89 Kara Mehmet oğlu Hasan Mehmet Fatma Falaka 1298 7 3 4 435 230 205
Köy mezarlığında Osmanlıca bazı mezartaĢı kitabesi bulunmaktadır.
Sene:1310, Çerkes Ġsmail bin Abdullah
Sene:1324, ZebeĢ oğlu Çakır Muhammed
Sene:1332, Ġshak oğlu mahdumu Ömer Ağa.  Diğer Haberler
 • M.COŞAN TALU GENEL CERRAHİ UZMANİ
 • AÇILIŞ
 • 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
 • OLCAY SEÇİLİR
 • GENÇ MÜZİSYENİMİZ EKREM BOYLU'YU TEBRİK EDERİZ
 • İstanbuldaki Ödemişli efeler Kulübü

 • ANA SAYFA HAKKIMIZDA RESİM GALERİ LİNKLER İLETİŞİM ÜYELER

  © 2014 Bu site İstanbul’daki Ödemişli Efeler Kulübüne aittir.
  Designed by Telmar